WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA LIPNIK
Rada spotyka się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w domu kultury przy ul. Podgórnej 29

Dodano: 2017-02-21

Rozprawa WSA o unieważnienie MPZP - udział mieszkańców
 
W dniu 10.03 br. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, odbędzie się rozprawa sądowa w sprawie UNIEWAŻNIENIA całego planu wprowadzającego m.in. "strefę przemysłową" w Lipniku. 
 
Skargę na Radę Miejską Bielsku-Białej skierował Wojewoda Śląski, wnosząc do sądu o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej BB, która  przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Lipniku w rejonie ulicy Krakowskiej, jako niezgodnej z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Rozprawa ma charakter jawny  i możliwy jest w niej udział mieszkańców w charakterze publiczności. Termin: 10 marzec, rozpoczęcie 9:20, sala nr 16, WSA Gliwice, ul. St. Wyszyńskiego 2
Osoby zainteresowane przejazdem wynajętym busem proszone są o pilne zgłoszenia do 3 marcatel. 691 524 584, email rafal.janosz@neostrada.pl  lub kontakt@stowarzyszenieatmosfera.pl. Wyjazd z Lipnika o 7:00.

Dodano: 2017-02-21

Inicjatywa Antysmogowa - Błękitny Marsz
przekazujemy zaproszenie Koalicji Antysmogowej w Bielsku-Białej na Błękitny Protest, mający na celu zwrócenie uwagi na zanieczysczenie powietrza, a szczególnie SMOG. Akcja zaczyna się w niedzielę, 26.02.2017 o godzinie 16.00, pod pomnikiem Reksia. 
Apel Koalicji czytaj więcej. Szczegóły na FB/koalicjaantysmogowabb/ 

Czytaj więcej
Dodano: 2017-01-31

Wystąpienia mieszkańców na sesji Rady Miejskiej 

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej kolejny sąsiad strefy przemysłowej, w imieniu własnym i mieszkańców wyraził swój sprzeciw dla przedsięwzięć mogących oddziaływać ponadnormatywnie na obszary w okolicy Lipnika. Jednocześnie, osobiście, wręczył pisemne zaproszenie do spotkań w Lipniku dla wiceprezydenta Przemysława Kamińskiego, aby nie było już wątpliwości czy mieszkańcy są otwarci na dialog czy nie.

Przypominamy, że na grudniowej sesji również zabrała głos mieszkanka Lipnika, składając sprzeciw dla strefy przemysłowej i apelując o konstruktywne spotkanie i rzeczowe analizy sytuacji. NIestety nie wpłynęła żadna odpowiedź na pytania z sesji grudniowej, ani nie odpowiedziano na apel o spotkanie.

Dziękujemy za udział mieszkańców w sesjach.
W załączniku treści obu wystąpień.

sesja styczeń 2017 - treść tutaj 
sesja grudzień 2016 - treść tutaj 
Dodano: 2017-01-29
   

Masowy sprzeciw dla strefy przemysłowej - relacja ze spotkania 

Zaalarmowani sygnałem o możliwych katastrofalnych skutkach strefy przemysłowej w Lipniku mieszkańcy licznie stawili się na spotkanie Rady Osiedla Lipnik. W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 osób, w tym lokalne media, reprezentanci posłów oraz Radna Barbara Waluś. Spotkanie trwało blisko 3 godziny i zakończyło się około 22:00. Zgodnie z zapowiedzią zostały podane podstawowe przesłanki sprzeciwu oraz zrelacjonowane działania podjęte przez grupę mieszkańców powołaną przy Radzie Osiedla.

Najbliższą formą wyrażenia sprzeciwu jest udział mieszkańców w Sesji Rady Miejskiej 31 stycznia br. Przewidywane jest wystąpienie reprezentanta mieszkańców, natomiast wszyscy zainteresowani mogą wesprzeć ten głos swoją obecnością na balkonie dla publiczności. Wystąpienie przewiduje się około godziny 13:00.

Czytaj więcej
zdjęcia tutaj 
Dodano: 2017-01-22
KATASTROFALNE SKUTKI STREFY PRZEMYSŁOWEJ REALNE!

Konieczne jest spotkanie mieszkańców.

Proces mający na celu zmniejszenie uciążliwości strefy przemysłowej w Lipniku, prowadzony w sposób naganny przez urzędników miasta Bielska-Białej, zmierza do pogorszenia  sytuacji i nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. Jeśli nie nastąpi zdecydowana korekta tych działań, skutki uruchomienia pierwszych zakładów o wysokiej emisji zanieczyszczeń i uciążliwości będą katastrofalne i nieodwracalne nie tylko dla najbliższych sąsiadów, ale dla tysięcy mieszkańców wschodniej części Bielska-Białej i Małych Kóz.  Rośnie realne zagrożenie, aby w ramach strefy przemysłowej w Lipniku, mogły powstać zakłady, które właśnie tu mogą oddziaływać na otoczenie, emitując toksyny, chemiczne zanieczyszczenia powietrza, pyły, smród, hałas oraz inne substancje bezpośrednio i pośrednio zabijające nas i otoczenie.

Nie zgadzamy się na to i dlatego, na prośbę mieszkańców, organizujemy spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Lipnik 26 stycznia 2017 o godz.19:00, przy ulicy Podgórnej 29 (Dom Kultury). Spotkanie ma na celu uświadomienie katastrofalnych konsekwencji strefy przemysłowej oraz wypracowanie propozycji zdecydowanych działań zgodnych z wolą mieszkańców. Zreferujemy na jakim obecnie etapie są interwencje podjęte przez zaalarmowanego Wojewodę Śląskiego, wójta Kóz, a także posłów i senatorów.

Obecny stan sytuacji oceniamy jako bardzo zły! Uważamy, że bez zdecydowanych i realnych decyzji władz, które muszą zostać podjęte w ciągu kilku miesięcy, istnieje ogromne ryzyko, że nie będzie można  skutecznie chronić  zdrowia, praw i majątku tysięcy rodzin. W tej chwili ważne jest, aby każdy mieszkaniec: miał świadomość sytuacji, wyraził swoją opinię, a także fizycznie włączył się w działania w  obliczu tej potencjalnej katastrofy.  Dlatego istotny jest udział zarówno sąsiadów strefy, jak i wszystkich tych, którym zależy na przyszłości miasta Bielska-Białej. O spotkaniu zostali poinformowani przedstawiciele mediów oraz lokalni radni.

Przyjdźcie na spotkanie 26 stycznia – działamy razem!!!

Szerszy opis zagrożeń strefy przemysłowej znajduje się w załączonej ulotce i na stronie Stowarzyszenia Atmosfera. Pobierz informację tutaj. W ulotce m.in.:

·        Czym grozi powstanie Strefy Przemysłowej w Lipniku? ·        Jakie niesie to konsekwencje? ·        Skąd obawa, że zostaniemy pozostawieni sami sobie? ·        Jak obronić naszą przyszłość? ·        Co możemy zrobić?


Dodano: 2016-12-23    
 Lipnik: dzielnica zielona czy przemysłowa?

Myśląc o nadchodzącym 2017 roku pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne pytanie o przyszłość naszej dzielnicy. To, wydaje się retoryczne, pytanie o charakter dzielnicy Lipnik musimy zadać sobie po raz kolejny: 
- „zielona dzielnica”, podgórskie, miejsce z przeznaczeniem głównie na domy i turystykę, czy
- strefa dla wysoce szkodliwego przemysłu, którego negatywne skutki wykluczają zabezpieczenie terenów gdzie są i mogą być domy oraz od zawsze była przyroda i turystyka.

Wydaje się, że odpowiedź z punktu widzenia logicznego, ekonomicznego i nawet strategicznego dla miasta Bielska-Białej jest oczywista: czyli „Lipnik w zgodzie z naturą ma być zieloną dzielnicą”.

Niestety propozycje zmian otrzymane od Urzędu Miasta, w jaki sposób mają oni zamiar poprawić miejscowy plan z 2012 roku budzą coraz większy niepokój. Dlatego ponownie pragniemy poinformować mieszkańców Bielska-Białej, że problem stworzenia uciążliwej pod względem hałasu, pyłu czy toksyn w Lipniku, jest nadal nierozwiązany.

Faktem jest, że Urząd Miasta podjął prace nad zmianą planu i jeszcze nie zakończył tej procedury. Jednak jeżeli nie zostaną zmodyfikowane założenia tego planu naprawczego, może on w efekcie doprowadzić wręcz do jeszcze większej degradacji tej części miasta. Szczegóły sytuacji przypominamy w prezentacji którą można pobrać tutaj.

W ramach poparcia sprzeciwu dla strefy wypowiedzieli się już przedstawiciele parlamentu, wójt gminy Kozy. Interweniują Radni. Na ostatniej sesji  RM, w ramach przedstawienia naszych obaw wystąpiła mieszkanka z sąsiedztwa planowanej strefy. Poniżej załączamy pliki z głosem mieszkańców oraz ostatnie interwencje. 

Czytaj więcej
Dodano: 2016-12-22
   
 UWAGA! wyłudzenia pieniędzy tzw. metodą „na wnuczka”, także w Lipniku

W ślad za informacją Policji przekazujemy ostrzeżenie o bardzo częstych próbach wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Ostatni przypadek miał miejsce w Lipniku. 
Jednocześnie apelujemy do dzieci i młodzieży o przekazanie rad o ostrożności w kontaktach przez telefon i „akcjach na litość” starszym rodzicom, babciom i dziadkom, którzy często pozostają sami w domu, a przez to narażeni są na działanie oszustów, domokrążców i innych przestępców.
 
Więcej informacji na stronie policji – czytaj tutaj


Dodano: 2016-12-08
Deklaracja parlamentarzystów i władz województwa wsparcia sprzeciwu dla strefy przemysłowej w Lipniku

W związku z impasem w rozmowach z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, zostaliśmy zobligowani przez mieszkańców do przedstawienia sytuacji potęgującego się problemu stworzenia terenów przemysłowych w podgórskiej części Bielska-Białej reprezentującym nas posłom, senatorom, radnym Sejmiku Wojewódzkiego oraz władzom Urzędu Województwa Śląskiego. 

W dniu 5 grudnia odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z licznie przybyłymi posłami, radnymi sejmiku, a także wicewojewodą i kierownictwem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego. 

Czytaj więcej


Dodano: 2016-10-13
Wygraliśmy odbudowę amfiteatru podziękowanie dla aktywnych

Z niezmierną radością informujemy, że projekt odbudowy Amfiteatru, wart 500 tyś. zł., został wybrany do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Projekt uzyskał  6 412 głosów popracia mieszkańców Bielska-Białej, co przy okazji jest najwyższym wynikiem w Bielsku-Białej od początku  realizacji BO. https://obywatelskibb.pl/…/wyniki_glosowania_na_budzet_obyw…

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE I ZAANGAŻOWANIE.

Serdeczenie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na odbudowę amfiteatru. Ogromne podziękowania kierujemy do członków zespołu promującego projekt. To blisko 100 osób , które od kilku tygodni zupełnie społecznie działały na rzecz wypracowania sposobów wyróżnienia i pokazania idei projektu. Następnie z ogromnym zaangażowaniem i determinacją w sposób osobisty przekonywali oni, osobę po osobie, do poparcia projektu. To prawdziwie aktywna i społeczna postawa. 
Nie udałoby się to bez drogocennego wsparcia instytucji i firm, które bezinteresownie wspierały działania zespołu.
Poniżej z wymieniamy z imienia i nazwiska osoby, które działały w zespole oraz instytucje i firmy wspierające. 
       Czytaj więcej

 
Dodano: 2016-10-10
Zakończenie budowy placu zabaw „Pod Gaikami” -  BO 2017 osiedlowy

W ramach osiedlowych projektów Budżetu Obywatelskiego w Lipniku w 2017 roku, ostatecznie została tylko jedna propozycja, dlatego też jest ona automatycznie przeznaczona do realizacji. Zgłoszony projekt „Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod chmurką” - “POD GAIKAMI” obejmuje III etap inwestycji związanej z zakończeniem budowy placu zabaw „Pod Gaikami” – plac zabaw wraz z siłownią plenerową.

Czytaj więcej

 
 
Dodano: 2016-09-13

Boisko otwarte - balony, mecze, grochówka i kolorowe zabawy

11 września, na I pikniku sportowym "Pod Gaikami"  wrażeń było co niemiara. Zaczęło się oczywiście od należnych podziękowań dla tysięcy aktywnych mieszkańców i mnóstwa organizacji wspierających, dzięki którym boisko zostało zrealizowane w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. W uroczystości otwarcia, na nasze zaproszenie, uczestniczył osobiście prezydent miasta Jacek Krywult. Tak więc był najpierw pierwszy gwizdek, gol, i mnóstwo kolorowych balonów. Następnie zabawy dla dzieci, pyszna grochówka z kuchni polowej, no i emocje sportowe. 

FOTORELACJA z pikniku znajduje się tutaj i na FB www.facebook.com/projektydlalipnika/

Relacja oraz podziękowania z pikniku 

Czytaj więcej

Dodano: 2016-09-12
Dopuszczane normy hałasu w Lipniku PRZEKROCZONE

zebatki.pngOtrzymaliśmy informację, że w efekcie akcji „UCHO”, prowadzonej przez Stowarzyszenie Atmosfera, dokonano pomiarów poziomu hałasu w wytypowanych przez mieszkańców najgłośniejszych punktach w rejonie obwodnicy. Wyniki badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium wykazały przekroczenia dopuszczanych norm hałas. Mając wreszcie udokumentowane dowody zbyt wysokiego hałasu w dzielnicy, po raz kolejny został złożony do urzędu miejskiego wniosek o wyegzekwowanie od GDDKiA należnej nam ochrony przed hałasem. 

Czytaj więcej

SUBSKRYBCJA:
Aby otrzymywać informacje o ważnych tematach dotyczących Lipnika wystarczy wypełnić formularz.
SPOTKANIA 
RO Lipnik spotyka się w każdy I i III czwartek miesiąca od godz.: 19:00 w Domu Kultury.
STRONY POWIĄZANE:     FB/ProjektyDlaLipnika     FB/PodGaikami    FB/amfiteatrbb